Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen de Bvba RENTAIR en haar klant(en) waarop RENTAIR huidige voorwaarden van toepassing heeft verklaard en zulks behoudens andersluidend, voorafgaandelijk en schriftelijke overeenkomst. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarvan de klant zich bedient en/of naar heeft verwezen, wordt bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1. Offertes en aanbiedingen

Alle aanbiedingen en offertes van RENTAIR zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft in de tussentijd (tijdelijk) niet meer beschikbaar is. RENTAIR kan niet aan zijn aanbiedingen of offertes worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder mede begrepen kosten voor transport, montage en démontage e.d., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Rentair informeert de consument over de voornaamste kenmerken van het product, de totale prijs van de goederen en diensten, alle belastingen en kosten inbegrepen, en de duur van de overeenkomst. De duur van de overeenkomst betreft een periode van bepaalde duur zonder stilzwijgende verlenging.

2. Huurovereenkomst

Een huurovereenkomst tussen RENTAIR en de klant komt schriftelijk tot stand doordat de klant ingaat op een schriftelijke offerte, dan schriftelijk een bestelling doet. Indien daarover schriftelijk geen andere afspraak is gemaakt gaat de looptijd van de overeenkomst in

• ofwel op het moment van afhalen door de klant van het gehuurde product, dat wil zeggen op het moment dat de klant het gehuurde product in ontvangst heeft genomen;

• ofwel, indien het gehuurde product door RENTAIR bij de klant wordt bezorgd, op het moment waarop het gehuurde bij RENTAIR voor vervoer wordt geladen.

In beide gevallen zal de klant de afleverbon voor akkoord ondertekenen, waarbij hij (al dan niet opnieuw) deze voorwaarden aanvaardt. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen loopt de huurovereenkomst voor bepaalde tijd, zij het dat de minimale te betalen huurtermijn 2 weken bedraagt, zelfs als het product maar enige dagen wordt gehuurd.

3. Huurprijs en overige kosten

De tussen RENTAIR en de klant overeengekomen huurprijzen en overige hieronder genoemde kosten zijn gebaseerd op de ten tijde van het ingaan van de huurovereenkomst geldende prijzen in de webshop. Huurprijzen zijn steeds medegedeeld exclusief BTW en met voorbehoud voor eventuele andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten, zoals daar zijn de kosten voor transport, montage en/of demontage e.d. De huurprijs wordt berekend over de looptijd van de huurovereenkomst met een minimale termijn van 2 weken. De overeenkomst loopt door op zaterdagen en zon- en feestdagen.

4. Garantie

U heeft recht op een goed werkend huurartikel. Indien het artikel naar uw mening niet goed werkt, informeer Rentair Bvba via planning@rentair.be of 0800-24544 dat er een probleem is met het door Rentair afgeleverde artikel. Rentair garandeert dat het artikel binnen 1 werkdag wordt vervangen door een goed functionerend exemplaar of dat het huurartikel binnen 1 werkdag wordt gerepareerd door een installateur van Rentair. Indien Rentair door omstandigheden het huurartikel niet kan vervangen of naar uw tevredenheid kan repareren binnen de gestelde termijn van 1 werkdag, krijgt u de betaalde huur over de resterende huurperiode op uw verzoek retour

5. Bescherming van uw persoonsgegevens

Rentair volgt de Belgische wetgeving van de Wet van 8 december 1992 welke tot bescherming dient van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens en online gegevens. Rentair maakt geen onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens en zal deze persoonsgegevens niet ter beschikking stellen van derden buiten Rentair, en/of verkopen aan derden. Ook volgt Rentair de wetgeving van de Wet van 13 juni 2005 betreffende de geheimhouding van communicaties, de verwerking van gegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. . Rentair beschermt uw privacy. De inhoud van de online communicatie tussen u als klant en Rentair is vertrouwelijk. U heeft altijd recht op inzage in de gegevens die de website van Rentair Bvba voor u heeft opgeslagen en u kunt schriftelijk eisen dat Rentair alle gegevens van u als klant in de systemen van Rentair zal verwijderen. Rentair zal aan dit verzoek vervolgens voldoen.

6. Betaling

U betaalt als consument het gehele verschuldigde huurbedrag inclusief BTW en inclusief vooraf bekende toeslagen bij bevestiging van uw bestelling op de webshop. Rentair aanvaardt alle betaalmiddelen die op de website staan vernoemd. Indien u betaalt met een creditkaart of een bankkaart en de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan Rentair, is Rentair niet verantwoordelijk voor vertragingen en de eventuele gevolgen van deze vertragingen bij de levering of niet-levering van het gehuurde artikel. De naam op de bankkaart of creditkaart moet overeenkomen met de naam van de persoon welke de bestelling maakt in de webshop.

Rentair garandeert een veilige webomgeving waarin u betalingen maakt. Rentair maakt hiervoor gebruik van de diensten van de in online betalingen gespecialiseerde firma Mollie (www.mollie.com). Dit bedrijf verzorgt betaaldiensten voor vele grote ondernemingen in een veilige omgeving.

7. Status van uw bestelling Rentair houdt u op de hoogte van de status van uw bestelling. Direct na uw online bestelling en betaling ontvangt u een orderbevestiging per email. Binnen twee werkdagen na uw online bestelling ontvangt u per email de factuur. Rentair garandeert dat het bedrag op uw factuur nooit hoger is dan het bedrag vermeld op uw orderbevestiging. U ontvangt van de logistieke afdeling van Rentair een email waarin de levering en de ophaling worden bevestigd.

8. Herroepingsrecht bestelling U heeft het recht om Rentair binnen 24 uur na bestelling van het product via email op planning@rentair.be te informeren dat u afziet van uw bestelling. In dat geval ontvangt u uw betaling binnen 4 werkdagen na uw bestelling volledig retour.

9. Waarborgsom

RENTAIR is gerechtigd een waarborgsom te verlangen alvorens het gehuurde aan huurder ter beschikking te stellen. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed. De waarborgsom wordt aan het einde van de huurtermijn en nadat de klant het gehuurde – in goede staat van onderhoud en deugdelijk functionerend – aan RENTAIR ter beschikking heeft gesteld, aan de klant terugbetaald, zonodig onder aftrek van hetgeen de klant nog aan RENTAIR is verschuldigd. Indien er sprake is van een waarborgsom zal Rentair dit verduidelijken in het aanbod op de website voorafgaande aan uw definitieve bevestiging.

10. Einde overeenkomst

De huurovereenkomst eindigt op de laatste dag van de huurperiode zoals deze online door de consument online is opgegeven in de webshop. Verlenging van bestaande contracten is niet mogelijk, u dient hiervoor als klant een nieuwe huurovereenkomst online af te sluiten met bepaalde duur. De administratie van RENTAIR is ten aanzien van de vraag of, wanneer en tegen welke datum is opgezegd doorslaggevend.

11. Risico

De klant draagt gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst het risico voor verlies van of beschadiging aan het gehuurde, behoudens gedurende de periode dat RENTAIR zorgdraagt voor bezorging en/of het afhalen van het gehuurde. De klant kan online een verzekering afsluiten voor schade aan de gehuurde toestellen, Enkel indien de klant kiest voor het online afsluiten van een schadeverzekering bij Rentair, draagt Rentair het risico voor beschadiging aan het gehuurde artikel of aan de gehuurde artikelen.12. Eigen vervoer door de klant / laden en lossen

De klant is bij eigen vervoer verplicht de gehuurde deugdelijk te verpakken zodat de kans op beschadiging zo klein mogelijk zal zijn en het gehuurde te laden in overeenstemming met de aard van de goederen en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor klanten die de goederen door RENTAIR aangeleverd krijgen in containers en zelf lossen en weer laden. De goederen dienen zorgvuldig geladen te worden zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading. Indien op verzoek van de klant bij het laden / lossen van het gehuurde gebruik gemaakt wordt van de diensten van werknemers van RENTAIR, geschiedt dit geheel voor eigen risico van de klant. Voor het geval RENTAIR door derden wordt aangesproken op schade die zou zijn veroorzaakt door haar werknemers, dan dient de klant RENTAIR hiervoor te vrijwaren.

13. Bezorgen en afhalen door RENTAIR

Indien RENTAIR het gehuurde bezorgt, dient de klant ervoor zorg te dragen dat een medewerker of een door hem aangewezen persoon gedurende de afgesproken bezorgdag aanwezig is voor het in ontvangst nemen van het gehuurde. De klant dient er bovendien voor zorg te dragen dat er voldoende hulpmiddelen aanwezig zijn om het gehuurde te plaatsen op de door hem gewenste locatie. Indien RENTAIR het gehuurde bij einde huurovereenkomst komt ophalen, dient de klant ervoor te zorgen dat hij ten minste 24 uur tevoren (weekend- en feestdagen niet meegerekend) aan RENTAIR heeft meegedeeld dat RENTAIR het gehuurde kan komen halen. De klant dient ervoor te zorgen dat een medewerker of door hem aangewezen derde gedurende de afgesproken ophaaldag aanwezig is voor de teruggave. Mocht deze niet aanwezig zijn, dan kan RENTAIR – mits de locatie waar het gehuurde zich bevindt toegankelijk is – bevoegd het gehuurde desalniettemin terug te nemen. Bij lading wordt RENTAIR niet geacht het gehuurde met het oog op transport te controleren omdat deze controle steeds in het bedrijf van RENTAIR plaatsvindt. Bestaat nadien een verschil van mening of het gehuurde deugdelijk in goede staat en in juiste aantallen is teruggegeven, is de administratie van RENTAIR doorslaggevend, tenzij de klant in staat is onvoorwaardelijk aan te tonen dat deze administratie onjuist is. De kosten voor bezorging en het ophalen van het gehuurde komen voor rekening van de klant.

14. Levering in België

Rentair Bvba levert enkel in België. Als u een leveringsadres in een ander land opgeeft mag Rentair zonder opgave van redenen uw bestelling weigeren en zullen we door u betaalde gelden retourneren.

15. Minimum leeftijd 18 jaar

Om rechtsgeldig een bestelling te doen in de webshop van Rentair geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Als u minderjarig bent is het raadzaam de bestelling door uw ouders of een wettelijke voogd te laten doen, omdat bestellingen gemaakt door een minderjarige mogen worden geweigerd door Rentair.

16. Aanvaarding algemene voorwaarden

Tijdens het maken van een bestelling vragen we u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Rentair voor aankopen via de webshop. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden. Na het maken van uw bestelling ontvangt u per email onmiddelijk een orderbevestiging inclusief een kopie van de algemene voorwaarden.

17. Kosten voor montage en démontage van het gehuurde

Indien het gehuurde door RENTAIR op de door de klant gewenste locatie wordt gemonteerd of wordt gedémonteerd, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de klant. Deze worden berekend op basis van een uurtarief. De hoogte hiervan is weergegeven op de ten tijde van het ingaan van de huurovereenkomst geldende prijs, welke bij de klant als zodanig bekend is. Het aldaar weergegeven uurtarief luidt exclusief omzetbelasting en eventuele reis- en verblijfkosten.

18. Controle bij ontvangst, melding beschadigingen en periodiek onderhoud

De klant dient het gehuurde onmiddellijk nadat hij dit in ontvangst heeft genomen te controleren. Indien er gebreken of andere klachten zijn, dient de klant direct aan RENTAIR te melden en haar in staat te stellen het gebrek of anderszins op te heffen. Het zelfde geldt indien gedurende de looptijd van de overeenkomst gebreken ontstaan. In dit verband zal de klant het gehuurde periodiek controleren op gebreken. Indien het gehuurde defect is, zal de klant direct ieder gebruik staken. De klant is niet gerechtigd een eventueel ontstaan gebrek zelf te repareren, behoudens waar het gaat om dagelijks, gering onderhoud dat door en voor rekening van de klant zal geschieden. Onder dagelijks, gering onderhoud wordt in ieder geval verstaan het dagelijks controleren van het oliepeil, en waar nodig aanvullen van motorolie.

Laat de klant één en ander na dan is hij gehouden aan RENTAIR de schade die deze hierdoor lijdt te vergoeden. Servicebeurten gebeuren door en voor rekening van RENTAIR. De klant garandeert de apparatuur tijdig aan RENTAIR voor servicebeurten aan te bieden.

19. Overige verplichtingen van de klant

De klant garandeert dat hij RENTAIR te allen tijde toegang tot de locatie waar het gehuurde zich bevindt zal verschaffen. De klant mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren naar een andere locatie dan is omschreven in de huurovereenkomst, dan wel de locatie waaraan het gehuurde door RENTAIR is afgeleverd. De klant dient RENTAIR onverwijld in te lichten indien ten laste van hem en/of een derde bij wie het gehuurde zich in opdracht van de klant bevindt, beslag is gelegd. Hij dient daarbij alles in het werk te stellen om te voorkomen dat het gehuurde door of namens de beslaglegger uit zijn macht wordt ontnomen, onder meer door het tonen van de huurovereenkomst en/of de afleverbon waaruit volgt dat RENTAIR en niet de klant eigenaar van het gehuurde is.

20. Veiligheid en risico’s bij gebruik

RENTAIR verstrekt gebruiksaanwijzingen en plaatst waarschuwingstekens aan het gehuurde waar dit nodig is. Voor de veiligheid van de klant, diens medewerkers of die van derden staat RENTAIR nimmer in. De klant aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde en is ervan op de hoogte dat het gehuurde ernstige verwondingen of anderszins kan veroorzaken aan de klant, diens medewerkers en derden, alsmede brand en dergelijke. De klant verklaart alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te treffen ter voorkoming van deze risico’s en garandeert dat alleen gekwalificeerde personen de apparatuur zullen bedienen. De klant dient te waken voor overbelasting. Alle in verband met de realisering van deze risico’s ontstane schade is louter aan de klant zelf toerekenbaar. RENTAIR is hiervoor niet aansprakelijk en de klant dient deze risico’s zelf deugdelijk te verzekeren. De klant garandeert de juiste brandstof en olie te gebruiken, alsmede een juiste stroomvoorziening voor de elektromotor. Alle brandstof is voor rekening van de klant.

21. Schade en verlies

Alle eventueel aan het gehuurde ontstane schade door onjuist gebruik daarvan en/of niet nakoming van in deze voorwaarden voor de klant geldende verplichtingen en/of verlies van het gehuurde (door welke oorzaak of in welke vorm dan ook), komt volledig voor rekening van de klant. De klant dient deze aan RENTAIR te vergoeden tegen de werkelijke kosten van herstel (ook indien deze in eigen beheer worden verricht en dan op basis het in artikel 10 bedoelde uurtarief). Indien herstel naar de mening van RENTAIR niet mogelijk is dient de klant de schade te vergoeden tegen de op het moment geldende kosten ter vervanging van het gehuurde. Een en ander geldt onverminderd de verplichting van de klant om alle overige schade, waaronder winstderving (ontstaan door het tijdelijk niet in staat zijn om het gehuurde te verhuren) en kosten aan RENTAIR te vergoeden. . De klant kan online een verzekering afsluiten enkel voor schade aan de gehuurde toestellen, Enkel indien de klant kiest voor het online afslutien van een schadeverzekering bij Rentair, draagt Rentair het risico voor beschadiging aan het gehuurde artikel of aan de gehuurde artikelen.

22. Teruggave verplichting van de klant

De klant is verplicht het gehuurde bij het einde van de overeenkomst weer aan RENTAIR ter beschikking te stellen. De klant wordt geacht het gehuurde bij aanvang van de overeenkomst in goede, schone deugdelijke staat te hebben ontvangen. Eventuele gebreken aan het gehuurde worden weergegeven op de afleverbon, die mede als beschrijving in de zin van artikel 7:224 lid 2 BW moet worden aangemerkt. De klant is verplicht het gehuurde bij het einde van de huur in dezelfde goede staat van onderhoud, zonder gebreken, gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd, zoals hij deze ontvangen heeft. Extra arbeidstijd door onvoldoende sorteren en/of niet reinigen kan door RENTAIR aan de klant in rekening worden gebracht. Deze extra kosten bestaan in ieder geval uit de huurprijs voor de duur van 1 dag, alsmede uit de extra transportkosten en extra manuren voor schoonmaak en dergelijke.

23. Verbod op onderverhuur of ingebruikgeving aan derden

Het is de klant niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven, dan wel huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in te brengen in een personenassociatie of rechtspersoon. Indien de klant hiermee in strijd handelt, dan is hij aan RENTAIR een boete verschuldigd van vijf maal de weekhuur per dag zolang de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van RENTAIR om nakoming dan wel ontbinding van de overeenkomst te verlangen/vorderen, alsmede onverminderd de verplichting van de klant aan RENTAIR de werkelijke schade te vergoeden.

24. Tekortschieten van de klant

Indien de klant op welke wijze dan ook tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst, is RENTAIR gerechtigd deze per direct op te zeggen dan wel te ontbinden. In dat geval is de klant gehouden het gehuurde onmiddellijk en op eerste verzoek aan RENTAIR ter beschikking te stellen. De klant is verplicht aan RENTAIR de door RENTAIR gewenste medewerking te verlenen. De klant machtigt RENTAIR bij voorbaat haar toegang tot haar onderneming of de locatie waar het gehuurde zich bevindt te verstrekken teneinde RENTAIR in staat te stellen het gehuurde op te halen. Mocht de klant aan één en ander om welke reden dan ook geen gevolg geven, is hij aan RENTAIR een boete verschuldigd ter hoogte van vijfmaal de weekhuurprijs van het gehuurde per dag, zulks onverminderd de verplichting van de klant RENTAIR bovendien haar werkelijke schade te vergoeden, alsmede onverminderd het recht van RENTAIR afgifte van de zaak in rechte af te dwingen. Eén en ander geldt ook indien de overeenkomst door de klant is opgezegd maar deze in gebreke blijft het gehuurde aan RENTAIR ter beschikking te stellen.

25. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van RENTAIR is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert. RENTAIR is in geen geval aansprakelijk indien schade is ontstaan doordat de klant aan RENTAIR onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt dan wel sprake is van schade zoals is bedoeld in artikel 20 van deze algemene voorwaarden.

26. Overmacht

RENTAIR is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop RENTAIR geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RENTAIR niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van RENTAIR of van derden daaronder begrepen. RENTAIR heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat RENTAIR haar verplichtingen had moeten nakomen. RENTAIR kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Voor zover RENTAIR ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is zij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

27. Vrijwaring

De klant vrijwaart RENTAIR voor eventuele aanspraken van derden, medewerkers van de klant daaronder mede begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan RENTAIR toerekenbaar is. Indien RENTAIR uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden RENTAIR zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval mag worden verwacht. Mocht de klant in gebreke blijven met het nemen van adequate maatregelen, dan is RENTAIR, zonder ingebrekestelling, gerechtigd daartoe zelf over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van RENTAIR en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

28. Klachtenregeling

Rentair heeft een procedure voor het verhelpen van uw klacht. Als u een klacht heeft, mag u deze meteen doorgeven aan planning@rentair.be of via telefoonnummer 0800-24544. Omschrijf uw probleem zo duidelijk mogelijk dan kunnen en zullen wij u zo spoedig mogelijk helpen. Uiterlijk binnen twee werkdagen garandeert Rentair dat we u een antwoord sturen op uw klacht. U wordt meteen geholpen of we vertellen u hoeveel tijd we nodig hebben voor het behandelen van uw klacht. Alternatief mag u klachten over onze producten of diensten ook indienen bij de onafhankelijke instantie Safeshops.be via www.safeshops.be. We behandelen klachten natuurlijk in eerste instantie liever zelf.

29. Intellectueel eigendom

Onze website inclusief alle daarom aanwezige teksten en afbeeldingen, onze communicatie en ons logo zijn intellectueel eigendom van Rentair en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Rentair niet worden gekopiëerd of gereproduceerd.

30. Toepasselijk recht en beslechting van geschillen

Door het enkele feit van de overmaking van een bestelling aan RENTAIR erkent de bestellende partij de algemene voorwaarden van RENTAIR. Enkel de algemene voorwaarden van RENTAIR gelden als wet tussen partijen, behoudens andersluidend, voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord. Elk mogelijk geschil met betrekking tot de tussen partijen bestaande overeenkomsten en/of facturen dient te worden beslecht voor de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.